Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης